Voor de bezoekers aan het Der Aa-Theater tijdens Uut de Hoogte gelden algemene bezoekersvoorwaarden. Lees hier de algemene voorwaarden.

Huisregels

Bij het bezoek aan het Der Aa-theater dient de bezoeker zich aan enkele huisregels te houden.

Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om een bezoek aan ons theater voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van onze medewerk(st)ers zijn hierop gericht, u dient deze dan ook op te volgen. Als u onze huisregels overtreedt, kunnen wij u (direct) de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.

Zorg dat u op tijd bent 
Zorg dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. garderobe en eventuele placering. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Restitutie van toegangsgeld is in dit geval niet mogelijk.

Vrije zit
U kunt zelf uw plaats kiezen. Er wordt van u verwacht dat u ook de gemaakte keuze van anderen respecteert.

Geluid
Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt in ons theater meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.

Geen ongewenste intimiteiten,  agressie of racisme
Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen, bedreiging en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en kunnen leiden tot ontzegging van de toegang.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en mogelijk ontzegging van de toegang.

Toegangs-/leeftijdscontrole is mogelijk
Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren, deze controle is dan verplicht. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs.

Als u niet aanwezig kunt zijn
Kunt u niet komen of bent u te laat, bijvoorbeeld door ziekte, weersomstandigheden of vertraging onderweg, dan heeft u geen recht op restitutie.

Beeld- en geluidsopnames
Het maken van beeld- en geluidsopnames is niet toegestaan, tenzij anders vermeld. Geluidsapparatuur en (professionele) camera-, video- en fotoapparatuur is alleen toegestaan voor mensen die daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gekregen van de organisatie, zoals het geval is bij pers.

Mobiele telefoons
U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen. Ook het bekijken van het scherm tijdens voorstellingen en concerten is hinderlijk voor anderen.

Geen wapens
Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Treffen wij toch een wapen aan, dan waarschuwen we de politie en volgt ontzegging van de toegang.

Geen restitutie bij voortijdig stoppen concert/voorstelling
Wanneer een concert/voorstelling voortijdig wordt gestopt vanwege omstandigheden, heeft de bezoeker geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Geen drugs
U mag geen hard- of softdrugs gebruiken of deze in uw bezit hebben. U mag ze ook niet op zak hebben. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt ontzegging van de toegang.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.

Roken
Ons theater is rookvrij. Indien u het wettelijke rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Mee nemen van eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee het gebouw naar binnen nemen.

Alcohol gebruik
Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder 18 jaar
Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzeggen van de toegang.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toestaan, met uitzondering van blinde geleide- en hulphonden.

Onze eigendommen
U mag eigendommen van onze theaters niet mee naar buiten nemen, bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie. Dat geldt ook voor flessen, glaswerk en lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Garderobe

Het inleveren van uw eigendommen bij de bewaakte garderobe is op eigen risico. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren of gestolen eigendommen.

Verloren en gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een medewerk(st)er in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor ons theater niet aansprakelijk stellen.

E-mail
Voor elke e-mail die de organisatie van Uut de Hoogte verstuurt, geldt de volgende disclaimer: De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk (uiterlijk binnen 2 weken na een evenement) aan een medewerker van Uut de Hoogte, misschien kunnen we dit meteen ter plekke oplossen. Ook kunt u een e-mail sturen met uw klacht naar uutdehoogte@gmail.com